ࡱ> & !"#$%'()*+,Root Entry FXZvSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument?< !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM Oh+'0 (gyl Normal.dotmzy1@0WO@(@WZv@V?Xv=WPS Office_11.1.0.11744_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXt| Kingsoft 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11744!7FF2ED98575E4CADB69748DE1C311BE90TableData WpsCustomData PKSKS?<xx 8xt<=T+ $h2( "' 8Uk=O DN1 q\Nwؚz;SuhVhReRNqQ TSO 2022t^ ci6R yviUS iUSNNeQ{|;S(u[{(upQX'`Z(loPge 1.xSQ[S8hch xvzQ[NpQX'`Z(lo9_'`SOTPU :NSPge Ǐpr^0$cQ0lQX0kpI{N|RR]]z _wQ go}Y9_'` hbIQnv[{T~TgwQ go}Yvb'l0IQ0pS'`0uirv['`0 8hch TPU|evwQSOSpech0 N+TXQXBR0Bg(T_ir wQ go}Yv:gh'`0x'`09_'`SS'` fNR] nROHSTREACHlx^shore90-95AĞr[{&^>fq_BR f[{ N&^>fq_BR /shore70-75A݄rlQXe &^>fq_BR pr^)n^\N100!pr^TPgev+T4lϑ\N0.02%b Nq_T$cQS'`v+T4lϑ b8O:_^'YN35MPaqp\N210!0 TPU6RTvwQSOSpech0wQ go}Yv9_'` N[Ǐlx 6RThb N^ gmrbBg( G37!4loS Ss'lYNpmp̃ uirv['`nBl Sf[kYuirnlĉBl0bRXS0.35mm[{ 60NbRXS0.35mm[{O(unBRNc4Y|~T 45Nr4xSRXS0.13mm :300kPa0 2.[cieBl ciewQ gg3z[vxSVSNNSR N~%rQo}Y (W;SuhVhW6R xS NwQ gN[W@x0 3.ePBl ciT1t^Q cgqNRfNBl ㉳QNeQ[{(upQX'`Z(lo9_'`SOTPU Pge6RYsQ.b/g0 iUSNNeQ{|;S(u[{tV(usNPge 1.xSQ[S8hch xvzQ[N)Y6qsN:N;NSPge Ǒ(uxm n]z ~Ǐxm4l0ؚ)nqSI{N|RvR]]zbW0wQ go}Yvb'`SؚvnQ:_R ؚ:_R [8O:_^ؚ 8lENSb_\ o}Yvb'l0IQ0pSI{'`0 8hch sNSpech0PHelT go}YvV9_'` 5sQV9_SrsN6RTvSR^c6R(W450mmhg-500mmhgsN6RT Nf'lSTˆsN6RTn5sQN6e)r4xSR/cc'YN7cctVSB\S^(W0.340-0.378mm,^/f9.5mm,Q_/f1,9mm tVuRKmՋ72!k9Tw/>elKmՋ0 2.[cieBl ciewQ gg3z[vxSVSNNSR N~%rQo}Y (W;SuhVhW6R xS NwQ gN[W@x0 3.ePBl ciT1t^Q cgqNRfNBl㉳QtV(u)Y6qsNS6RTvsQ.b/g0  PAGE \* MERGEFORMAT 1 *,046HJLPӿwk[KF0+CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtHOJQJCJ,OJPJQJo(aJ,nHtHCJ,OJPJQJo(aJ,nHtHCJ,OJPJQJo(aJ,'CJ,OJPJQJo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJPJQJo(aJ,'CJ,OJPJQJo(aJ,mH sH nHtH'CJ,OJPJQJo(aJ,mH sH nHtH'CJ,OJPJQJo(aJ,mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH PRtvxz|ӽ{Y?BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\2CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\2CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq \BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\ OJQJo(+CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtH+CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtH+CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtH B D N P ྜzX6BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\ V X ྫ}bO4!$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ BCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5fHq mH sH nHtH\O>0L)ۏdhWD`KH^JbB@b0ckee,ga$$1$x0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H8 @8ua$$G$ 9r CJ@"u wcda$$G$ 9r @& $dN%dO&dP'dQCJPP x 2 V L 7$.{$ Calibri-([SOG.[x @Times New Roman- |8ўSO7 eck\h[{SO; N[_GB2312gylzy Qhp qf!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P'*2O; $ &7Phr[K @k % $Z )j)2P*0!P3i-;`ILEvUYiziZhk #$p?w1~yh1|<( z0( * 3 ? (  `(( e,gFh 1C" @ @ p! commondata,<eyJoZGlkIjoiMTI2MzM2ZDNjYWVlYmVhMDdlOTM2YTY2YWY0MWEyMWQifQ==@